İnşaat Sektöründe 10 Yeni Düzenleme

İnşaat Sektöründe 10 Yeni Düzenleme

TBMM Çevre Komisyonu’nda  Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun kapsamında inşaat sektörünü ilgilendiren 10 madde öne çıktı.

TBMM Çevre Komisyonu’nda Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun kapsamında inşaat sektörünü yakından ilgilendiren maddelerde yer aldı.

TBMM Çevre Komisyonu’nda inşaat sektörünü ilgilendiren konular:

1- İmar Kanunu’na, “Mekansal Strateji Planı”

İmar Kanunu’na, “Mekansal Strateji Planı” başlığı eklendi. Buna göre, ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişme ve sektörel kararlar ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plan” şeklinde tanımlanan Mekansal Strateji Planı doğrultusunda değişecek.

Mekansal planlar kapsamında “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşacak. İmar planları ise “nazım imar planı” ve “uygulama imar planı” olarak hazırlanacak. Her plan, bir üst kademedeki plana uygun olarak belirlenecek.

Mekansal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde sunulan planlar belirlenecek.

Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması halinde, gerekli görülen bölgelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması engellenemeyacak.

2- Nitelikli yapılaşma için yetki belgesi

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından inşaatın yapımı ve denetimi kapsamında hizmet alımı yapılmış inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet, kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendisleriyle üstlenilebilecek.

Teklif kapsamında, nitelikli yapılaşmanın sağlanabilmesi ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması için yetki belgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sınıflandırılacak.

Ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından incelendiğinde mühürlenip ve inşaatı durdurulacak. Ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıklarının giderilemeyeceği tespit edilen yapılar, bir aylık süre beklenmeden belediye veya valilikçe yıktırılacak.

3- Yeni imar planlarında bisiklet yolları

1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması olmamış alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu olacak. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Çalkaya bölgesindeki halkın, 1990’lı yıllarda yapılan imar planlarına bağlı olarak 70’in üzerinde imar uygulaması sonucu ortaya çıkan sorunlar giderilecek. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen alanlarda, tescilli olan mevcut parseller esas alınarak imar uygulanacak.

4- Hazineye ait kamu konutlarında öncelik

Hazineye ait kamu konutlarından kat irtifakı kurulmuş olanlar da bağımsız bölümler halinde satılabilecek ve bu konutlarda oturanlar öncelikli alım hakkından yararlanabilecek.

5- Yazılı uyarı, idari para cezası ve lisans iptali

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetleri tespit edilecek. Görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda, işlenen fiilin ağırlığı yazılı olarak uyarı, idari para cezası ve lisans iptal cezası olacak.

Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi, mevcut olmayan bir yapı hakkında “riskli yapı tespit raporu” hazırlanması ile daha önce 3 kez idari para cezası alınmış olması durumunda lisans iptal edilecek.

6- Tahliye edilen binalar için yardım

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikle anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı hak sahiplerine geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.

7- Rayiç bedeli satılacak

Yine aynı kanun kapsamında hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin anlaşan diğer maliklerce satın alınmak istenilmemesi durumunda riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, bu hisselerin rayiç bedeli bakanlık tarafından Hazine adına satın alınacak.

8- Vergi istisnası

Yapıların maliklerine ve bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet eden veya bunlarda iş yeri bulunanlara kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paraları, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

9- Dönüşüm uygulamalarına harç muafiyeti

Kentsel dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek amacıyla yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti getirilecek.

10- Yapı ruhsatlarına ÇED zorunluluğu kaldırıldı

Teklif üzerinde verilen önergelerde değişikliğe gidildi. Buna göre, Verilen önergeyle “gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin, A ve B Sınıfı ÇED Raporu hazırlamakla yükümlü olmasını, A ve B Sınıfı ÇED Olumlu Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceğine” yönelik madde, tekliften çıkarıldı.