İnşaat Sektöründe 10 Yeni Düzenleme

İnşaat Sektöründe 10 Yeni Düzenleme

TBMM Çevre Komisyonu’nda  Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun kapsamında inşaat sektörünü ilgilendiren 10 madde öne çıktı.

TBMM Çevre Komisyonu’nda Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun kapsamında inşaat sektörünü yakından ilgilendiren maddelerde yer aldı.

TBMM Çevre Komisyonu’nda inşaat sektörünü ilgilendiren konular:

1- İmar Kanunu’na, “Mekansal Strateji Planı”

İmar Kanunu’na, “Mekansal Strateji Planı” başlığı eklendi. Buna göre, ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişme ve sektörel kararlar ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plan” şeklinde tanımlanan Mekansal Strateji Planı doğrultusunda değişecek.

Mekansal planlar kapsamında “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşacak. İmar planları ise “nazım imar planı” ve “uygulama imar planı” olarak hazırlanacak. Her plan, bir üst kademedeki plana uygun olarak belirlenecek.

Mekansal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde sunulan planlar belirlenecek.

Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması halinde, gerekli görülen bölgelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması engellenemeyacak.

2- Nitelikli yapılaşma için yetki belgesi

Müşavirlik bürolarının mimar ve mühendisleri, inşaat ve denetim yönetimi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının üstlendiği inşaat ve denetim ile ilgili çeşitli bilimsel sorumlulukları üstlenmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarını temsil edebilirler.

Teklif kapsamında, nitelikli yapılaşmanın sağlanabilmesi ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması için yetki belgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sınıflandırılacak.

Yetkili makam tarafından incelemenin ardından ruhsatsız veya kaçak binalar mühürlenecek ve inşaatları durdurulacaktır. İzin alamadığı tespit edilen veya ihlalleri giderilemeyen binalar, belediye veya il yönetimi tarafından bir ay beklenmeden yıkılacak.

3- Yeni imar planlarında bisiklet yolları

1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması olmamış alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu olacak. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Çalkaya bölgesindeki halkın, 1990’lı yıllarda yapılan imar planlarına bağlı olarak 70’in üzerinde imar uygulaması sonucu ortaya çıkan sorunlar giderilecek. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen alanlarda, tescilli olan mevcut parseller esas alınarak imar uygulanacak.

4- Hazineye ait kamu konutlarında öncelik

Maliye Bakanlığına ait kamu konutları da ayrı bölüm olarak satılabilecek ve bu konutlarda yaşayanlar ilk ret hakkından yararlanabilecek.

5- Yazılı uyarı, idari para cezası ve lisans iptali

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetleri tespit edilecek. Görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda, işlenen fiilin ağırlığı yazılı olarak uyarı, idari para cezası ve lisans iptal cezası olacak.

Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi, mevcut olmayan bir yapı hakkında “riskli yapı tespit raporu” hazırlanması ile daha önce 3 kez idari para cezası alınmış olması durumunda lisans iptal edilecek.

6- Tahliye edilen binalar için yardım

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikle anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı hak sahiplerine geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.

7- Rayiç bedeli satılacak

Benzer şekilde, aynı kanun kapsamında, alınan karara katılmayan menfaat sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin en az üçte ikisini satın almaları beklenmiyorsa, bakanlık cari değeri maliye tarafından belirlenecektir. Bakanlık, alımlarını riskli alanlarda ve rezerv yapılarında temsil etmektedir.

8- Vergi istisnası

Yapıların maliklerine ve bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet eden veya bunlarda iş yeri bulunanlara kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paraları, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

9- Dönüşüm uygulamalarına harç muafiyeti

Kentsel dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek amacıyla yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti getirilecek.

10- Yapı ruhsatlarına ÇED zorunluluğu kaldırıldı

Teklif üzerinde verilen önergelerde değişikliğe gidildi. Buna göre, Verilen önergeyle “gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin, A ve B Sınıfı ÇED Raporu hazırlamakla yükümlü olmasını, A ve B Sınıfı ÇED Olumlu Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceğine” yönelik madde, tekliften çıkarıldı.