İmar Barışı Nedir ve Başvurusu Nasıl Yapılır?

İmar Barışı Nedir ve Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamuoyunda İmar Barışı olarak bilinen, imar ve iskan yasalarına uygun olmayan ya da söz konusu kurallara uygun inşa edilmiş olup daha sonra yapılan eklentilerle uygunluğu bozulan veya ruhsata aykırı hale gelen yapıların, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenerek kayıt altına alınmasını, mülkiyet ve altyapı sorunlarının çözülmesini amaçlayan, yaklaşık 13 milyon ruhsatsız yapıyı ilgilendirdiği düşünülen ve 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İmar Affı kanunudur.

Yasada, İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt belgesi verilen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınan yıkım kararları ve idari para cezalarının da iptal edilmesi öngörülüyor.

İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ tebliğine göre İmar Barışından yararlanmak isteyenlerin öncelikle Yapı Kayıt Belgesi almak için başvurmaları gerekiyor. İmar Barışı yasası kapsamına giren ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış binaların sahipleri veya vekilleri, 8 Haziran – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunu doldurarak veya Bakanlığın belirlediği kurum ve kuruluşlara giderek başvuruda bulunabilirler. Tebliğe göre Bakanlar Kurulu gerekirse başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatma yetkisine sahip.

e-Devlet kanalıyla yapılan başvurularda, başvuru sahibi, Yapı Kayıt Belgesi formunu eksiksiz olarak doldurduktan ve Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırdıktan sonra Yapı Kayıt Sistemi’nde oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi’ni e-Devlet üzerinden alabilir.

Bakanlığın belirlediği kurum ve kuruluşlar kanalıyla yapılan başvurularda ise Yapı Kayıt Belgesi formu başvuru sahibinin beyanına göre doldurulur, başvuru sahibi Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırdıktan sonra sistem üzerinden onaya sunulan formun onaylı örneği başvuru sahibine verilir. İmar Barışı kapsamında her yapı için ayrı bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi ve bunların başvuru sahibi tarafından ilgili belediyeye veya il özel idaresine ibraz edilmesi gerekiyor.

İmar Barışı Hesaplama 2018 (Yapı Kayıt Belgesi Bedeli)

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen rayiç emlak vergisi bedeli ile yapının yaklaşık maliyet bedeli toplamının, konutlar için %3’ü, ticari yapılar için %5’ü olarak belirlenmiştir. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa payları ayrı ayrı hesaplanır.

Emlak vergisi bedeli, yapının bulunduğu arsanın bağlı olduğu belediyeden alınacak arsa / arazi asgari metrekare birim fiyatı üzerinden, yapının yaklaşık maliyeti ise yapının kullanım amacına göre tebliğde belirtilen metrekare birim maliyeti bedeli üzerinden hesaplanır;

Metrekare birim maliyeti bedelleri;

Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/m2,

1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW üzerinden hesaplanır

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Yasaya göre Yapı Kayıt Belgesi düzenlenirken yalan ve yanlış beyan nedeniyle Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik hesaplanması durumunda, ortaya çıkan fark ilgili taraflardan tahsil edilir. Sözkonusu farkın ödenmemesi durumunda verilen Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir ve daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez.

İmar Barışı Yönetmeliği

İmar Affı yasasının uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar ise 06 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR başlıklı tebliği ile belirlenmiştir. 12 maddeden oluşan usul ve esaslar Yapı Kayıt Belgesi başvurusu, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar ve Yapı Kayıt Belgesinin düzenlenirken yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak yasal işlemlere ilişkin hususları kapsıyor.

Yeni İmar Kanunu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3194 sayılı İmar Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören bir yasa taslağı hazırlıyor. Tasarının TBMM’de görüşülerek yasalaşması halinde şehirlerde yapılan imar planı değişiklikleri sonucu oluşan rantların vergilendirilmesi gündeme gelecek. Buna göre imar planı değişiklikleri sonucunda kat yüksekliğinin artması ve kullanım amacının farklılaşmasıyla arsa değerinde oluşacak artşın tamamının devlete ödenmesi öngörülüyor.

İmar Barışı Yasası

İmar Barışı veya İmar Affı yasası, 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16.maddeyle düzenlenmiş olup 18 Mayıs 2018 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçici 16.madde ile düzenlenen yasada:, “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceği,” belirtiliyor. Başvuru konusu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu gibi bilgiler yapı sahibinin beyanına göre Yapı Kayıt Sistemine kaydedildikten sonra Yapı Kayıt Belgesi bedeli başvuru sahibi tarafından ödenmesi gerekiyor. Yasaya göre Bakanlar Kurulu, kayıt bedeli oranlarını iki katma kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.